0 (312) 230 25 00 , Prof.Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2815.Sokak No:7 Çankaya-Ankara

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Golden Chef Mutfak Akademisi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülükler kapsamında hazırlanan işbu gizlilik politikasının amacı Altın Grup Eğitim Bilgisayar Danış.ve Asan.San.Tic.Ltd.Şti (Golden Chef Mutfak Akademisi olarak anılacaktır.) ’ ye ait olan www.goldenchef.com.tr (web sitesi) alan adına sahip web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler/kullanıcılar ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları  bilgi/verilerin işlenme süreçleriyle ilgili bilgilendirilmeleridir.

İşlenebilecek/Toplanabilecek Veriler

Golden Chef Mutfak Akademisine ait olan web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve tarafımızca işlenebilecek veriler;

 • Ziyaretçilerin siteden ayrılmak istediklerinde kendi istekleri doğrultusunda, kendilerine yeni haberlerin bildiriminin yapılması amacıyla karşılarına çıkacak olan e-posta kayıt formu üzerinden paylaşabilecekleri e-posta adresleri,
 • Ayrıca Golden Chef Mutfak Akademisi olarak hizmet aldığımız ( Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixel ) internet sitelerinin çerez kullanımı vasıtasıyla topladığı ve bizle paylaştığı bazı verilerdir.
 • Çerez (Tanımlama Bilgisi) Kullanımı

Golden Chef Mutfak Akademisi olarak doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci gerçekleştirmemekle birlikte, hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı yapılarak bir veri toplama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

 • Google Analytics
  Kullanıcı/Ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır.
  Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası : https://www.google.com/analytics/terms/tr.html
 • Google Search Console

Kullanıcı/Ziyaretçilerin Google arama motorundan hangi sorguları yazarak  Golden Chef Mutfak Akademisi’ne ulaştıkları bilgisini paylaşmaktadır.

Google Ürünleri ile ilgili olarak Google’ın  Golden Chef Mutfak Akademisi’ne verdiği/sağladığı hizmet için gizlilik bildirimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı url :

https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=tr

 • Facebook Pixel

Golden Chef Mutfak Akademisi olarak web sitemize giren kullanıcıların, dolaştıkları sayfaların bilgisini Facebook ile paylaşıyoruz ve bu bilgileri Facebook ve Instagram üzerinden reklam verirken kullanıyoruz. Basit bir anlatımla web sitemize giren kişilerin Facebook ve Instagram sayfalarında bizim reklamlarımızın gösterilmesi için Facebook a giren kişilerin bilgileri gönderiliyor.

Facebook’un bize sağladığı hizmetler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfa: https://tr-tr.facebook.com/help/562973647153813?helpref=faq_content

Sitemizi kullanan kişilere reklam vermemizi sağlayan Facebook kullanıcılarının reklam tercihleri hakkında bilgi sahibi olabileceği ve bu tercihleri belirleyebileceği url : https://tr-tr.facebook.com/help/247395082112892

Kullanıcı/Ziyaretçi olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız;

Chrome tarayıcılarda Ayarlar > Gelişmiş ayarları göster… > Gizlilik > İçerik Ayarları > Çerezler > İstisnaları Yönet yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden (yardım),

Internet Explorer’ da Araçlar düğmesini ve ardından İnternet seçenekleri’ ni seçin > Gizlilik sekmesine tıklayın > Ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek Tamam’ı seçin.

Firefox tarayıcılarda Seçenekler > Gizlilik > Geçmiş > Geçmiş için özel ayarları kullansın > Sitelerden çerezleri kabul et > Ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences – privacy adresinden (yardım) çerezleri sitem için devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS Safari > Telefonunuzda Ayarlar simgesine dokunun > Safari  Çerezleri Engelle Her Zaman Engelle’ ye dokunun. > 5 dakika bekleyin ve uygulamayı açın.

Diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çerez kullanımının önlenmesi internet sitelerinin kullanımı noktasında ilgili internet sitesinin tüm özelliklerinden yararlanamamayı veya eksik yararlanma sonucunu doğurabilir.

Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcı/ziyaretçilerin web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri/ulaştıkları bölümlere ilişkin verileri işliyoruz.

Kullanıcı/Ziyaretçiler, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, e-posta kayıt formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda Golden Chef Mutfak Akademisi tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Veri İşleme Sebepleri ve Verilere Erişebilecek Kişiler

KVK Kanunu uyarınca verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin rızasının alınması gerekli olmakla birlikte bazı istisnai hallerde ilgili kişinin rızası olmasa dahi bu veriler işlenebilecektir. Bu haller;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Golden Chef Mutfak Akademisi olarak, web sitemizi kullanıcı/ziyaretçiler açısından daha fazla geliştirmek, sunduğumuz hizmetler hakkında kullanıcı/ziyaretçileri bilgilendirmek, hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini/şikayetlerini öğrenmek, web sitesini daha güvenli hale getirmek ve web sitesi üzerindeki hata/eksiklerin giderilmesi, yeni hizmetlerimizin tanıtımını yapmak gibi gerekçelerle sınırlı olmak üzere bir veri işleme süreci gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda veri sahibi kullanıcı/ziyaretçiler, web sitesini ziyaret ettiklerinde/kullandıklarında bu kapsamda işlenecek verilere ilişkin rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Bunun dışında gerçekleşecek herhangi bir veri işleme süreci içinse Golden Chef Mutfak Akademisi, KVK Kanunu uyarınca ilgili kişinin rızası hilafına hareket etmeyeceğini ve rızasını aldıktan sonra bir veri işleme sürecine gireceğini taahhüt eder.

Golden Chef Mutfak Akademisi yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında verileri aşağıdaki kişilerle paylaşabilir. Web sitesi ziyaretçi/kullanıcıları bu hususta açıkça bilgilendirildiklerini ve bu tarzda bir paylaşıma peşinen rıza gösterdiklerini kabul ederler.

Paylaşım yapılabilecek kişiler;

 • Şirket iştirakleri, çalışanları, ortakları/hissedarları, yetkilileri, iş ortakları
 • Outsource (Dış Kaynak Hizmetleri) hizmeti aldığı kurumlar ve kurumlara ait internet siteleri (Şirketin sunduğu hizmet kapsamında SMS gönderimi yapanlar dahil olmak üzere)
 • Araştırma (Research) Şirketleri
 • Hukuk büroları
 • Kullanıcı’ nın Verilere Erişim Hakkı Ve Talepler

Kullanıcı/ Ziyaretçiler, KVK Kanunu tarafından kendilerine tanına hak/yetkiler çerçevesinde, Golden Chef Mutfak Akademisi’ne başvurarak kendileriyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahibi kullanıcı / ziyaretçiler KVK Kanunu uyarınca Golden Chef Mutfak Akademisi’ ne yukarıdaki taleplerine ilişkin olarak dilekçe yoluyla başvurabilir. Başvurular, KVK Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret Golden Chef Mutfak Akademisi tarafından veri sahibinden alınabilir.

KVK Kanunu uyarınca Golden Chef Mutfak Akademisi talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Golden Chef Mutfak Akademisi tarafından gereği yerine getirilecektir. KVK Kanunu uyarınca başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Ziyaretçi/Kullanıcı KVK Kanunu uyarınca Golden Chef Mutfak Akademisi’ne sağlamış olduğu bilginin tam, doğru ve güncel olduğu taahhüt eder ve bu taahhüde aykırılık oluşturacak bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluk kullanıcı/ziyaretçilere ait olacak olup, Golden Chef Mutfak Akademisi’ nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 • Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ile Kişisel Verilere İlişkin Alınacak Önlemler

KVK Kanunu uyarınca, KVK Kanun’ u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hüküm kapsamında Golden Chef Mutfak Akademisi elde ettiği kişisel verileri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

KVK Kanunu uyarınca Veri sorumlusu;

 • a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Golden Chef Mutfak Akademisi bu kapsamda sayılan yükümlülüklerin tamamına uyduğunu taahhüt eder.

Kullanıcı/ Ziyaretçiler işbu gizlilik politikasında yer alan tüm konular hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu kapsamda Golden Chef Mutfak Akademisi’ nin bir veri işleme süreci gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduklarını kabul ederler.

Golden Chef Mutfak Akademisi, işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bir değişiklik yaptığında bu değişiklikler web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.